Algemene Voorwaarden

Vertegenwoordigd door opdrachtnemer Saskia Paërl 

 Voicereset en Saskia Zingt gebruiken de algemene voorwaarden van de KNTV, wat haar opdrachtgeverC.1  de verzekering geeft tegen onvoorziene omstandigheden.
Het reglement 'Algemene Voorwaarden is bij Voicereset en Saskia Zingt te verkrijgen
Dit houdt in dat Voicereset en Saskia Zingt betrouwbaar zijn.
Saskia Paërl wordt vermeld als contractant 2, afgekort: C.2
De opdrachtgever/consument wordt vermeld als contractant 1, afgekort: C.1Artikel 1: Algemeen en aanbieding

1.1
Met de Algemene Voorwaarden in een contract weet C.1  zich gedekt tegen het niet verschijnen van gecontracteerde artiesten/musici/mentor/coach. Want er kan zich onverhoopt, bijvoorbeeld door ziekte, een probleem voordoen. Wie kiest voor Voicereset en Saskia Zingt, kan erop rekenen dat naast de tomeloze inzet van Saskia om het acute probleem alsnog op te lossen in ieder geval de financiële consequenties tot het uiterst beperkt blijven.

1.2
Uitstellen, annuleren of voortijding beëindigen en zekerheidstelling.
Dan gaan Voicereset en Saskia Zingt onmiddellijk werken, met de zekerheidstelling dat het optreden alsnog uitgevoerd wordt op een datum binnen 3 maanden na oorspronkelijke datum van optreden tegen dezelfde condities zoals vervat in de oorspronkelijke overeenkomst zoals gesloten tussen C.1  en Voicereset en Saskia Zingt.Artikel 2: Aard dienstverlening en medewerking C.1  

2.1
Contractant 1 is de opdrachtgever en/of consument. Het is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan C.2  opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten, zoals een LIVE optreden. Of diensten zoals advies, coaching of deelname van een sessie, training of workshop LIVE en/of ONLINE.
Contractant 2 is werknemer Saskia L.C. Paërl-Marz. Zij zijn verder vernoemd als C.1 en C.2

2.2
Onder ‘consument’ wordt verstaan een consument die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2.3
Onder ‘Overeenkomst op afstand’ wordt verstaan een overeenkomst tussen C.2  en C.1 waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals telefonie, e-mail of een Internetformulier.

2.4
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en contracten van en overeenkomst met C.2
In geval van onderlinge tegenspraak prevaleert de overeenkomst.

2.5
Tenzij anders aangegeven zijn offertes 30 dagen geldig. Offertes bevatten tenminste de volgende informatie:
-de wijze van uitvoering van de overeenkomst;

 • de startdatum;
 • de voorwaarden waaronder diensten eventueel niet doorgaan;
 • de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
 • de wijze van betaling;
 • de duur van de overeenkomst

2.6
Indien C.2  in de offerte heeft aangegeven dat er voorafgaand aan de levering van diensten een kennismakingsgesprek en/of intakegesprek dient plaats te vinden, behoudt C.2  zich het recht voor de opdracht nader gemotiveerd onder beperkende voorwaarden of niet te accepteren.

2.7
C.2  zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Uitgangspunten hierbij zijn dat C.2  handelt vanuit deskundigheid en integriteit en dat het belang van de C.1 of zijn bij de opdracht betrokken medewerker centraal staat.

2.8
C.2  kan niet instaan voor (persoonlijk) succes of resultaat van de deelnemer/leerling die werkt met de inhoud van haar trainingen, omdat dat mede afhankelijk is van persoonlijke en omgevingsomstandigheden die niet door haar te beïnvloeden zijn.

2.9
Indien door C.2 in het kader van de opdracht diensten worden verricht op een door de C.1 aangewezen locatie van C.1, draagt C.1 voor zijn rekening zorg voor de voor uitvoering van de diensten noodzakelijke faciliteiten.

2.10
C.1 zal de gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de diensten tijdig en voorafgaand daaraan aan C.2  verstrekken.
C.1 is verantwoordelijk voor de juistheid van die informatie.

2.11
C.2 zorgt voor een geluidsversterking in overeenstemming met de behoefte van C.1.

2.12
C.1 verklaart met de prestaties van C.2 alleszins bekend te zijn. C.2 heeft het recht het geluidsvolume te produceren zoals dit bij deze LIVE optredens gebruikelijk is.

2.13
C.1 beschikt over de voor dit doel vereiste vergunningen.

2.14
Bij een LIVE optreden heeft C.2 het recht om 1 tot 6 introducés de overeengekomen werkzaamheden gratis te laten bijwonen. De namen dienen voor de openstelling van de zaal/ruimte bij C.1 bekend te zijn gemaakt.

2.15
Bij een LIVE optreden verplicht C.1 zich om een routebeschrijving/plattegrond te verstrekken aan C.2

2.16
Bij een LIVE optreden van C.2 stelt C.1 een afsluitbare kleedruimte ter beschikking.
C.2 verplicht zich deze ruimte in goede orde achter te laten.


Artikel 3: Annulering en wijziging afspraak

3.1
Annulering geschiedt schriftelijk of per e-mail.

3.2
Wanneer de C.1 de overeenkomst met C.2 annuleert dan is de C.1 de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • tussen twee maanden en één maand voor de startdatum: 25% van de overeengekomen prijs en de dan reeds door C.2  gemaakte kosten;
 • tussen één maand en drie werkdagen voor de startdatum: 50% van de overeengekomen prijs en de dan reeds door C.2  gemaakte kosten;
 • vanaf twee werkdagen voor de startdatum of wanneer de deelnemer(s) niet verschijnt of verschijnen: de volledige overeengekomen prijs en de dan reeds door C.2  gemaakte kosten.

3.3
Wanneer een C.1 of zijn medewerker verhinderd is voor een individuele afspraak, bijvoorbeeld in het kader van coaching, dan mag hij die afspraak tot 24 uur vóór het geplande tijdstip kosteloos wijzigen. Bij een later verzoek tot wijziging, kan dat niet meer worden ingewilligd en blijven de overeengekomen prijs en eventuele kosten gewoon verschuldigd.

3.4
C.2  behoudt zich het recht voor om, in geval van radio-, televisie- of CD-geluidsregistratie; in geval van werkzaamheden waar C.2 groter belang bij heeft dan de werkzaamheden bij C.1; of in geval van een verblijf in het buitenland wegens soortgelijke werkzaamheden als in deze overeenkomst omschreven, de uitvoering van deze overeenkomst op te schorten tot een nader overeen te komen tijdstip. In geval van opschorting van deze overeengekomen werkzaamheden zullen deze zo spoedig mogelijk na de oorspronkelijk afgesproken datum plaats vinden.

3.5
In geval van overmacht voor C.2 om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten op het overeengekomen tijdstip, behoudt C.1 zich het recht voor om deze overeenkomst te laten voortduren in die zin, dat C.1 dan het recht heeft om de overeengekomen werkzaamheden te laten plaatsvinden onder dezelfde condities en zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 3 maanden) na het oorspronkelijk overeengekomen tijdstip.

3.6
C.2 verplicht zich in geval van overmacht C.1 hiervan direct telefonisch in kennis te stellen, en indien C.1 deze wens te kennen geeft eveneens z.s.m. per aangetekend schrijven. C.2 verliest het recht zich te beroepen op overmacht indien en doordat hij nalaat om C.1 op de hierboven vermelde wijze te berichten.

3.7
Behoudens bovenstaande bepalingen zal, bij niet nakomen van deze overeenkomst, door de contractant welke in gebreke is gebleven een schadevergoeding worden betaald ter grootte van het overeengekomen netto honorarium. Indien de werkelijke schade voor de andere contractant hoger is, komt het meerdere eveneens voor rekening van de in gebreke gebleven contractant.

Alle in deze te maken onkosten, zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van de in gebreken gebleven contractant.Artikel 4: Ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

4.1
Onverminderd de wettelijke rechten van C.2  tot ontbinding heeft zij het recht de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van C.2  kan worden gevergd.

4.2
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van C.2  op de C.1 onmiddellijk opeisbaar.

4.3
De C.1 kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Opzegging geschiedt schriftelijk of per e- mail. Indien de opzegging aan de C.1 is toe te rekenen, leidt tussentijdse beëindiging niet tot restitutie van de door de C.1 verschuldigde prijs en kosten of het vervallen van de betaalplicht daarvan, behalve van eventuele nog niet door Cirkel der Seizoenen ten behoeve van de uitvoering gemaakte kosten.Artikel 5: Overeenkomst op afstand

5.1
In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt C.2 een elektronische bevestiging naar C.1; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd kan C.1 de opdracht annuleren.

5.2
Gedurende een bedenktijd van 14 dagen na het sluiten van een online overeenkomst op afstand heeft C.1  het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

5.3
Ontbinding door C.1 geschiedt schriftelijk of via e-mail. C.2  stelt aan C.1 een formulier beschikbaar voor een dergelijke ontbinding. C.1 is niet verplicht dit formulier daartoe te gebruiken.

5.4
In geval van een dergelijke ontbinding heeft C.1 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. C.2  betaalt binnen uiterlijk 14 dagen na zo’n ontbinding terug.

5.5
De door C.2  te verrichten dienst (en) kan of kunnen tijdens de bedenktijd alleen beginnen op uitdrukkelijk verzoek van C.1. In dergelijke gevallen behoudt C.1 zijn recht op ontbinding van de overeenkomst. Als C.1 in zo’n geval de overeenkomst binnen de bedenktijd ontbindt, dan is hij een evenredig deel van de overeengekomen prijs en kosten verschuldigd.Artikel 6: Tarieven

6.1
C.2  is gerechtigd ieder kalenderjaar haar tarieven aan te passen aan prijs- en marktomstandigheden, ook bij duurovereenkomsten. C.2  zal de C.1 daar uiterlijk op 30 november van het voorafgaande kalenderjaar over informeren. Lopende opdrachten worden afgerond tegen de overeengekomen tarieven.

6.2
Tenzij anders vermeld, zijn alle bedragen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals reis-en verblijfkosten.Artikel 7: Facturering en betaling

7.1
C.1 dient de overeengekomen prijs en kosten voorafgaand aan de startdatum te voldoen.

7.2
Bij duurovereenkomsten geschiedt facturering aan C.1 op maandelijkse basis op grond van geleverde diensten en/of naar evenredigheid van de doorlooptijd van het overeengekomen traject.

7.3
Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuur datum of zoveel eerder als op grond van het bepaalde in artikel 7.1.

7.4
C.1 is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum.
C.2  zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft C.1 de gelegenheid binnen14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering alsnog te betalen.

7.5
Na het verstrijken van de14-dagentermijn is C.1 over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is C.2  gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen tot de wettelijke maxima.

7.6
C.2 verplicht zich tot de juiste afdracht van de voor deze werkzaamheden verschuldigde BUMA-rechten.

7.7
C.2 is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhouding en berekening van alle verschuldigde belastingen, waaronder omzetbelasting, loonbelasting en sociale verzekeringspremies ingevolge de geldende wettelijke bepalingen, alsmede voor de afdracht van deze omzetbelasting, loonbelasting en premies sociale verzekeringen voor zover C.2 inhoudingsplichtig is.

7.8
C.1 betaalt aan C.2 of diens vertegenwoordiger het verschuldigde honorarium direct na ontvangen van de factuur.Artikel 8: Geheimhouding en privacy

8.1
C.2 respecteert het beroepsgeheim.

8.2
Contactgegevens van en gegevens over C.1 worden door C.2  uitsluitend voor eigen administratieve doelstellingen en/of ten behoeve van de eigen dienstverlening gebruikt.
In bijzondere gevallen kunnen derden worden geïnformeerd, bijvoorbeeld andere dienst-of hulpverleners, in welk geval C.1 of zijn bij de opdracht betrokken medewerker altijd voorafgaande toestemming moet hebben verleend.Artikel 9: Auteursrechten

9.1
Tenzij anders overeengekomen is, behoudt C.2 of de betreffende relatie van C.2, de auteursrechten op de door haar verstrekte documenten en andere informatie, al dan niet schriftelijk of op elektronische wijze verstrekt.

9.2
Het gebruik ervan door C.1. Deze is beperkt tot het eigen gebruiksrecht dan wel het gebruiksrecht binnen de eigen organisatie van de C.1, aangevuld met de beperkingen zoals eventueel omschreven in de overeenkomst. Het gebruiksrecht is niet-exclusief en niet-overdraagbaar.Artikel 10: Verzekering en aansprakelijkheid

10.1
Voor aanvaarde opdrachten heeft C.2  een inspanning verplichting. Indien C.2  aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.2
C.2  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat C.2  is uitgegaan van door of namens C.1 verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.3
C.2  is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder indirecte schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van C.2  aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan C.2  toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover C.1 aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
C.2  is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


10.4
Als C.2  aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag en in ieder geval het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

10.5
De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van C.2 .

10.6
Bij een LIVE optreden draagt C.1 zorg voor bescherming van de artieste en haar instrumentarium. Elke schade aan het instrumentarium, veroorzaakt door personen die zich zonder toestemming van C.2 op het podium of in de kleedkamer bevinden, wordt door C.1 vergoed tegen taxatiewaarde, zo ook bij diefstal.Artikel 11: Toepasselijk recht, klachten en geschillen

11.1
Op overeenkomsten met C.2  is het Nederlands recht van toepassing.

11.2
Wanneer C.1 of zijn bij de opdracht betrokken medewerker niet tevreden is over een door C.2  geleverde dienst, dient dit binnen 14 dagen na het leveren van deze dienst aan C.2  te worden gemeld.
Er vindt dan overleg plaats over hoe er in redelijkheid voor gezorgd kan worden dat de klacht verholpen wordt.

11.3
Een geschil wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de Rechtbank Midden-Nederland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Artikel 12: Groepstrainingen

 • Door inschrijving ga je de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld.
 • Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ingeschreven tot het maximaal aantal deelnemers per cursus.
 • Cursusgelden worden niet terugbetaald, tenzij een cursus om organisatorische redenen niet door kan gaan.
 • C.2  behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zijn.
 • Afgesproken tijden kunnen niet veranderd worden.
 • Bij lesuitval zal de les op een later tijdstip worden ingehaald.
 • Bij inschrijving van minder cursisten dan het minimale aantal kan C.2  besluiten dat de cursus doorgaat in minder lesuren voor dezelfde prijs.
 • Bij afwezigheid dient de cursist zich af te melden bij de cursusleider.
 • C.2  is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten.

Annulering en restitutie is tot 1 maand voor aanvang van de cursus mogelijk.
Daarna bedragen de annuleringskosten 20% van de cursusprijs.
Vanaf 1 week voor aanvang van de cursus ben je het totale cursusbedrag verschuldigd, ongeacht de oorzaak van de annulering.
Wel kun je een andere cursist aandragen ter vervanging of indien van toepassing kunnen wij een vervanger plaatsen vanuit de wachtlijst.

C.2  is gevestigd aan Volmerstraat 1  1112 AZ  Diemen-Zuid, bedrijven terrein Verrijn Stuart

C.2  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  34.14.75.65
Het BTW nummer is NL095857618B02

Laatste versie: 1 maart 2022

>